Contact met de wijkadviseur van de gemeente.

Beste buurtbewoners,

Op 14 maart hebben wij een bespreking gehad met de wijkadviseur Wieteke van Caem van de Gemeente Waalwijk. Hieronder een overzicht van de punten die zijn besproken:

  1. De parkeersituatie in de Cortembergstraat. Vooral tijdens de schooltijden wordt de straat door geparkeerde auto’s belemmerd voor het doorgaande verkeer. Kunnen er maatregelen getroffen worden?

Afgesproken dat er foto’s worden toegestuurd, zodat de situatie kan worden bekeken door de verkeerskundige en wegbeheerder van de gemeente Waalwijk.

  1. Snelheidsbeperkende maatregel in de Brabantlaan. In deze straat wordt zo nu en dan te hard gereden door het doorgaande verkeer. Is een drempel mogelijk?

Afgesproken dat de Brabantlaan op de wachtlijst wordt geplaatst voor een snelheidsmeting.

  1. Huisvuilafvoer. Op welke plek staat deze buurt op de planning van de ondergrondse containers?

De gemeente Waalwijk is bezig met beleidsvorming voor afvalinzameling. In de loop van het jaar worden hierin door de raad keuzes gemaakt.

  1. Het voetpad aan de Kloosterweg. Dat is best gevaarlijk door de oneffenheden als gevolg van de wortelopslag.

Aan onze wegbeheerder de vraag voorgelegd of het mogelijk is om iets met het ‘gele’ voetpad te doen. Hij bespreekt intern of hier mogelijkheden voor zijn.

  1. De woonsituatie op Woeringenlaan 45. Het aangezicht van de straat wordt behoorlijk beschadigd door de verwaarlozing.

Intern bij de gemeente is aandacht gevraagd voor situatie.

  1. Stand van zaken ingebrachte ideeën bij Groene Agenda (strooibloemen/zaad in oeverbeplanting uitzaaien). Strooizaad in de op de oevers is niet nodig. Juist in oevers zien we dat hier al diverse oevervegetaties ontwikkelen. Die zich met gepast maaibeheer goed ontwikkelen, bv riet wordt in blokken gemaaid. Vele oevers zijn ook in beheer van het waterschap. Dus we zullen dit altijd in goed overleg moeten doen.
  1. Kan er aan oost- en westkant bij hondenuitlaatplaats aan de Gelrelaan achter de Juliana van Stolbergschool een afvalbak voor de hondenzakjes worden geplaatst, nu alleen afvalbak in het midden.

De afvalbakken zijn vorige week vrijdag geplaatst.